Heer Jezus Christus, voordat U naar de Hemel opsteeg, beloofde U de H. Geest te zenden om Uw werk in de zielen van Uw apostelen en discipelen te voltooien, wil mij dezelfde Heilige Geest schenken, zodat Hij in mijn ziel het werk van Uw genade en Uw liefde kan vervolmaken. 

Geef mij de Geest van Wijsheid, zodat ik de vergankelijke dingen van deze wereld kan verachten en alleen naar Hemelse dingen streef, die eeuwig zijn.

Geef mij de Geest van Begrip om mijn geest te verlichten met het licht van Uw goddelijke waarheid.

Geef mij de Geest van Raad, zodat ik altijd de zekerste weg kies om God aangenaam te zijn en de Hemel te verwerven.

Geef mij de Geest van Standvastigheid, zodat ik mijn kruis met U kan dragen, en dat ik moedig alle obstakels kan overwinnen, die mijn verlossing tegenwerken.

Geef mij de Geest van Kennis, zodat ik God kan kennen en mezelf, en volmaakt kan worden in de wetenschap van de Heiligen.

Geef mij de Geest van Vroomheid, zodat ik de dienst aan God aangenaam en beminnelijk vind.

Geef mij de Geest van Ontzag zodat ik vervuld word met liefdevolle eerbied voor God, en Hem niet wil beledigen.

Breng een merkteken van een ware discipel van U aan op mij, lieve Heer, en beziel mij in alle dingen met Uw Geest. Amen.