Van 29 maart – 6 april. Feest van de Goddelijke Barmhartigheid is op 7 april.

We bidden ook dit jaar weer de noveen van de goddelijke barmhartigheid. Van harte aanbevolen!

NOVEEN VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

De Heer zei me de rozenkrans of het kroontje te bidden op de negen dagen vóór het feest van zijn barmhartigheid, te beginnen op Goede Vrijdag. Hij beloofde mij: “Door deze noveen zal Ik alle mogelijke genaden aan de zielen verlenen”. blz. 164 (nr. 796)
“Ik wil dat je gedurende deze negen dagen zielen naar de bron van mijn barmhartigheid brengt opdat zij daaruit kracht en verkwikking mogen putten en welke genaden zij ook maar nodig hebben in de moeilijkheden van het leven en in het bijzonder op het uur van de dood. 

Op iedere dag zul je een andere groep zielen naar mijn hart brengen en hen onderdompelen in deze oceaan van mijn barmhartigheid. Ik zal al deze zielen in het huis van mijn Vader brengen. Je zult dit in dit leven doen en in het volgende. Ik zal niets weigeren aan een ziel die jij naar de fontein van mijn barmhartigheid zult brengen. Op iedere dag zul je mijn Vader omwille van mijn bitter lijden om genaden voor deze zielen smeken”.blz. 229 (nr. 1209) 

Eerste dag
“Breng vandaag de hele mensheid bij Mij, in het bijzonder alle zondaren en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Op deze wijze zul je Mij troosten in het bittere verdriet waarin het verlies van zielen Mij stort”.
Allerbarmhartigste Jezus wiens diepste aard het is om medelijden met ons te hebben en ons te vergeven, zie niet op onze zonden maar op het vertrouwen dat wij in uw oneindige goedheid stellen. Ontvang ons allen in de schuilplaats van uw allermededogendst hart en laat ons er nooit uit ontsnappen. Wij smeken dit van U door uw liefde die U met de Vader en de heilige Geest verenigt.
O, almacht van de goddelijke Barmhartigheid
Zaligheid van zondige mensen
U bent een zee van barmhartigheid en medelijden
U staat hen bij die U nederig smeken
Eeuwige Vader, keer uw barmhartige blik naar de hele mensheid en in het bijzonder naar de arme zondaren die allemaal door het allermededogendst hart van Jezus omvat worden. Toon ons omwille van zijn bitter lijden uw barmhartigheid zodat wij de almacht van uw barmhartigheid mogen prijzen in de eeuwen der eeuwen. 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Tweede dag
“Breng vandaag de zielen van priesters en religieuzen bij Mij en dompel hen in mijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Zij waren het die Mij de kracht gaven om mijn bitter lijden te verdragen. Door hen vloeit mijn barmhartigheid als door kanalen uit over de mensheid”. Allerbarmhartigste Jezus, van Wie alles komt wat goed is, vermeerder uw genade in ons zodat wij waardige daden van barmhartigheid mogen verrichten en dat allen die ons zien de Vader der barmhartigheid die in de hemel is mogen verheerlijken.
De fontein van Gods liefde
Woont in zuivere harten
Die gereinigd zijn in de zee van barmhartigheid
Stralend als sterren, helder als de dageraad
Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de kring van uitverkorenen in uw wijngaard. Vestig die op de zielen van priesters en religieuzen en begiftig hen met de kracht van uw zegen. Omwille van de liefde van het hart van uw Zoon waarin zij gehuld zijn, deel aan hen uw kracht en licht mee zodat zij in staat zullen zijn om anderen op de weg van de zaligheid te leiden en uw grenzeloze barmhartigheid in de eindeloze eeuwigheid eenstemmig lof toe te zingen. Amen. 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Derde dag
“Breng vandaag alle vrome en gelovige zielen bij Mij en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Deze zielen brachten Mij vertroosting op de kruisweg. Zij waren die druppel troost midden in een oceaan van bitterheid”.
Allerbarmhartigste Jezus, uit de schatkamer van uw barmhartigheid deelt u in grote overvloed uw genaden mee aan iedereen en allen. Ontvang ons in de schuilplaats van uw allermededogendst hart en laat ons er nooit uit ontsnappen. Wij smeken U dit door die zeer wondervolle liefde voor de hemelse Vader waarmee uw hart zo vurig brandt.
De wonderen van de barmhartigheid zijn ondoorgrondelijk
Noch de zondaar noch de rechtvaardige zal ze peilen
Wanneer U een medelijdend oog op ons slaat
Trekt U ons allemaal dichter tot uw liefde
Eeuwig Vader, wend uw barmhartige blik naar de getrouwe zielen als op de erfenis van uw Zoon. Verleen hen omwille van zijn bitter lijden uw zegen en omgeef hen met uw voortdurende bescherming. Zo zullen zij nooit in liefde tekortschieten of de schat van het heilig geloof verliezen, maar veeleer met alle engelenscharen en heiligen uw grenzeloze barmhartigheid verheerlijken in de eindeloze eeuwigheid. Amen. 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Vierde dag
“Breng mij vandaag degenen die nog niet in Mij geloven en die Mij nog niet kennen. Tijdens mijn bitterlijden dacht Ik ook aan hen en hun ijver in de toekomst troostte mijn hart. Dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid”.
Allerbarmhartigste Jezus, U bent het licht van de hele wereld. Ontvang de zielen van hen die nog niet in U geloven en die U nog niet kennen in de schuilplaats van uw allermededogendst hart. Laat de stralen van uw genade hen verlichten zodat ook zij samen met ons uw heerlijke barmhartigheid mogen verhogen. Laat hen niet uit de schuilplaats van uw allermededogendst hart ontsnappen.
Moge het licht van uw liefde
De zielen die in duisternis zijn verlichten
Geef dat deze zielen U zullen kennen
En samen met ons uw barmhartigheid zullen verhogen
Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen van hen die nog niet in U geloven en naar hen die U nog niet kennen, maar die omsloten zijn door het allerbarmhartigst hart van Jezus. Trek hen naar het licht van uw evangelie. Deze zielen weten niet wat het voor een groot geluk is om U lief te hebben. Geef dat ook zij de edelmoedigheid van uw barmhartigheid in de eindeloze eeuwigheid mogen prijzen. Amen. 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Vijfde dag
“Breng vandaag de zielen van de afgescheiden broeders bij Mij en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Tijdens mijn bitter lijden verscheurden zij mijn lichaam en mijn hart. Dat is mijn Kerk. Wanneer zij terugkeren tot eenheid met de Kerk genezen mijn wonden en zo verlichten zij mijn lijden”.
Allerbarmhartigste Jezus, U die de goedheid zelf bent, U weigert het licht niet aan hen die het bij U zoeken. Ontvang de zielen van onze afgescheiden broeders in de schuilplaats van uw allermededogendst hart. Trek hen door uw licht tot de eenheid van de Kerk en laat hen niet ontsnappen uit de schuilplaats van uw allermededogendst hart, maar maak dat ook zij de edelmoedigheid van uw barmhartigheid zullen prijzen.
Zelfs voor hen die het gewaad van uw eenheid hebben verscheurd
Vloeit de bron van barmhartigheid uit uw hart
De almacht van uw barmhartigheid, o God
Kan deze zielen ook uit de dwaling leiden
Eeuwige Vader, wend uw blik op de zielen van de afge-scheiden broeders die uw zegeningen hebben verkwist en uw genaden hebben misbruikt door koppig in hun dwalingen te volharden. Zie niet op hun dwalingen, maar op de liefde van uw eigen Zoon en op zijn bitter lijden dat Hij omwille van hen onderging aangezien ook zij een plaats hebben in het allermededogendst hart van Jezus. Maak dat ook zij uw grote barmhartigheid mogen prijzen in de eindeloze eeuwigheid. Amen. 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Zesde dag
“Breng vandaag de zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen bij Mij en dompel hen in mijn barmhartigheid. Deze zielen lijken het meest op mijn hart. Zij sterkten Mij gedurende mijn bittere doodsstrijd. Ik zag hen als aardse engelen die de nachtwaken zouden houden bij mijn altaren. Ik stort hele stromen van genade over hen uit. Alleen de nederige ziel is in staat om mijn genade te ontvangen. Ik begunstig nederige zielen met mijn vertrouwen”.
Allerbarmhartigste Jezus, U hebt zelf gezegd: “Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart”.
Ontvang alle zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen in de schuilplaats van uw allermededogendst hart. Deze zielen brengen de hele hemel in verrukking en zij zijn de gunstelingen van de hemelse Vader. Zij zijn een zoetgeurend boeket voor de troon van God. God zelf schept behagen in hun geur. Deze zielen hebben een vaste verblijfplaats in uw al-lermededogendst hart, O Jezus, en zij zingen zonder ophouden een loflied van liefde en barmhartigheid.
Een werkelijke zachte en nederige ziel
Ademt reeds hier op aarde de lucht van het paradijs in
In de geur van haar nederig hart
Verheugt zich de Schepper zelf
Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen die omhuld worden in de schuilplaats die het allermededogendst hart van Jezus is. Deze zielen lijken het meest op uw Zoon. Hun geur stijgt van de aarde op en bereikt uw troon. Vader van barmhartigheid en van alle goedheid ik smeek U door de liefde die U deze zielen toedraagt en door de vreugde die U in hen schept, zegen de hele wereld opdat alle zielen samen de lofprijs van uw barmhartigheid mogen zingen in de eindeloze eeuwen der eeuwen”. Amen. 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Zevende dag
“Breng vandaag de zielen bij Mij die mijn barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijken en dompel ze in mijn barmhartigheid. Deze zielen waren het meest bedroefd over mijn lijden en drongen het diepst in mijn geest door. Zij zijn levende afbeeldingen van mijn mede- lijdend hart. Deze zielen zullen met een bijzondere glans schitteren in het hiernamaals. Niet een van hen zal naar het vuur van de hel gaan. Ik zal ieder van hen op bijzondere wijze verdedigen op het uur van de dood”.
Allerbarmhartigste Jezus, wiens hart de liefde zelf is, ontvang in de schuilplaats van uw allermededogendst hart de zielen van hen die uw barmhartigheid in het bijzonder verheerlijken en vereren. Deze zielen zijn machtig met de kracht van God zelf. Temidden van alle verdriet en tegenspoeden gaan ze voorwaarts, vertrouwend op uw barmhartigheid. Deze zielen zijn met Jezus verenigd en dragen de hele mensheid op hun schouders. Deze zielen zullen niet streng geoordeeld worden, maar uw barmhartigheid zal ze omhelzen als zij uit dit leven scheiden. 

Een ziel die de goedheid van de Heer prijst
Wordt bijzonder door Hem bemind
Zij is altijd dicht bij de levende fontein
En onttrekt genaden aan de goddelijke barmhartigheid
Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen die uw grootste eigenschap, uw onpeilbare barmhartigheid, verheerlijken en vereren en die besloten zijn in het allermededogendst hart van Jezus. Deze zielen zijn een levend evangelie. Hun handen zijn vol daden van barmhartigheid en hun geest die overvloeit van vreugde zingt een loflied van barmhartigheid tot U, o Allerhoogste! Ik smeek U, o God, toon hen uw barmhartigheid overeenkomstig de hoop en het vertrouwen door hen op U gesteld. Laat in hen de belofte van Jezus vervuld worden die tegen hen zei: “Ik zal zelf die zielen die mijn onpeilbare barmhartigheid zullen vereren gedurende hun leven en in het bijzonder in het uur van de dood als mijn eigen eer verdedigen”. 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Achtste dag
“Breng vandaag de zielen die in de gevangenis van het vagevuur zijn bij Mij en dompel hen in de afgrond van mijn barmhartigheid. Laat de stromen van mijn bloed de verschroeiende vlammen afkoelen. Al deze zielen worden door Mij zeer bemind. Zij schenken genoegdoening aan mijn rechtvaardigheid. Het ligt in jouw macht om hen verlichting te brengen. Benut alle aflaten uit de schat van de Kerk en bied die ten behoeve van hen aan. O, als je de kwellingen waaraan zij lijden eens kende zou je voortdurend geestelijke aalmoezen voor hen opdragen en hun schuld aan mijn rechtvaardigheid afbetalen”.
Allerbarmhartigste Jezus, U hebt zelf gezegd dat U barmhartigheid verlangt. Dus breng ik de zielen in het vagevuur naar de schuilplaats van uw allermededogendst hart. Zielen die U zeer dierbaar zijn en die toch genoegdoening aan uw rechtvaardigheid moeten schenken. Mogen de stromen van het bloed en water die uit uw hart vloeiden de vlammen van het zuiverend vuur doven zodat ook in die plaats de macht van uw barmhartigheid geprezen zal worden.
Vanuit de verschrikkelijke hitte van het reinigend vuur
Stijgt een weeklacht op tot uw barmhartigheid
Zij ontvangen troost, verfrissing, verlichting
In de stroom van bloed en water vermengd
Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen die in het vagevuur lijden en die omgeven worden door het allermededogendst hart van Jezus. Ik smeek U door het bitter lijden van Jezus uw Zoon en door alle bit-terheid waardoor zijn allerheiligste ziel overstroomd werd, toon uw barmhartigheid aan de zielen die uw rechtvaardige onderzoek ondergaan. Zie op hen op geen andere wijze neer dan door de wonden van Jezus, uw zeergeliefde Zoon. Want wij geloven vast dat er geen grens is aan uw goedheid en medelijden. 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Negende dag
“Breng vandaag de zielen bij Mij die lauw geworden zijn en dompel hen in de afgrond van mijn barmhartigheid. Deze zielen wonden mijn hart uitermate pijnlijk. Mijn ziel leed de vreselijkste walging in de hof van Olijven vanwege de lauwe zielen. Zij waren er de oorzaak van dat Ik uitschreeuwde: “Vader, als het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg”. Voor hen is de laatste hoop op redding dat zij naar mijn barmhartigheid vluchten”.
Allerbarmhartigste Jezus, U bent het medelijden zelf. Ik breng de lauwe zielen naar de schuilplaats van uw allermededogendst hart. Laat in dit vuur van uw zuivere liefde deze lauwe zielen, die u met zo’n diepe walging vervulden alsof het lijken waren, opnieuw ontvlammen. O, allermededogendste Jezus, maak gebruik van de almacht van uw barmhartigheid en trek hen binnen in de gloed van uw liefde en verleen hen de gave van heilige liefde, want niets gaat uw macht te boven.
Vuur en ijs kunnen niet worden samengevoegd
Het vuur gaat uit of het ijs smelt
Maar door uw barmhartigheid, o God
Kunt U alles aanvullen wat ontbreekt
Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de lauwe zielen die desondanks door het allermededogendst hart van Jezus omhuld zijn. Vader der barmhartigheid ik smeek U door het bitter lijden van uw Zoon en door zijn drie uren durende doodsstrijd op het kruis: laat ook hen de afgrond van uw barmhartigheid verheerlijken.blz. 229 t/m 234 (nr. 1210-1229) 

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID