Het leven van Maria de Mattias 

‘Papa, wat is het Paaslam? Vorige zondag heeft pastoor zoveel over het Paaslam gesproken. Vandaag heb ik al onze schapen bekeken, ik wilde zien of een ervan misschien het paaslam was.’ Vader legt uit: ‘Kijk naar Jezus aan het Kruis, Hij is het Paaslam. Hij heeft zich laten doden als een lam, om onze vriendschap met God te herstellen.’ ‘Hij is toch God, heeft hij zich niet verdedigd?’ ‘Nee, Hij wilde zijn liefde laten zien en heeft zich als een lam laten doden.’ ‘Ach, Hij heeft al zijn bloed gegeven… ?’ Het meisje strekt zich uit naar het kruis boven haar bed en kust de zijdewonde van de Gekruisigde: ‘Jij bent echt mijn Vriend! Jij hebt al je Bloed gegeven … voor mij!’ 

De kleine Maria leerde in haar gezin God beminnen. Zij was geboren in 1805, in Vallecorsa in Italië. Als jong meisje, staand voor de spiegel en bezig met haar uiterlijk, zag ze Maria in haar spiegel die zei: ”Kom tot mij!” Vanaf toen bad ze vurig tot Maria en deze toonde haar Jezus. Zo ontdekte zij de oneindige liefde van God voor ieder mens, die op het Kruis tot het uiterste toe werd bewezen. Op 17-jarige leeftijd antwoordde zij op de roepstem van de Heer, om alleen aan Hem toe te behoren en haar leven te geven voor de redding van de mensen, die door het Bloed van Jezus verlost zijn. 

Maria De Mattias (1805-1866)

Op 29-jarige leeftijd volgde zij de uitnodiging van de bisschop om zich als lerares in te zetten in het bergdorp Acuto, bij Rome. Daar stichtte zij een religieuze gemeenschap: Aanbidsters van het Kostbaar Bloed van Christus. In haar strijd tegen de zonde en het kwaad in de wereld stichtte zij meer dan 60 vestigingen, waar zij en haar medezusters onderwijs gaven, retraites leidden, en aan ieder het evangelie verkondigden, dat elke mens door God oneindig bemind is en door het Bloed van Christus is verlost. Maria de Mattias werd ‘de Woordvoerster van de Gekruisigde genoemd. 

In 1866 stierf zij te Rome en werd in 1950 zalig en in 2003 heilig verklaard. Zij is een van de patroonheiligen van de Gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Liefde te Maastricht (de Kommel), en haar spiritualiteit is een van de pijlers van deze jonge kloostergemeenschap. 

Maria De Mattias (1805-1866)

Enkele uitspraken van de heilige Maria de Mattias: 

“Houden wij ons altijd voor ogen dat de tijd snel vergaat. Laat het onze enige zorg zijn, Jezus lief te hebben. Hij is ons Alles. Jezus in het hart, Jezus in de geest, Jezus in de ziel, Jezus in de woorden, Jezus in de werken!” 

“Verlies de moed niet, mijn lieve dochter. Als je door moeilijkheden, kwellingen, bekoringen, onpasselijkheid of andere plagen in het nauw gedreven wordt. Doe je geen bovenmenselijk geweld aan. Rust in innerlijke vrede in de gewonde zijde van Jezus!” 

“Laten wij een groot vertrouwen hebben in Jezus. Ons grootste geluk bestaat daarin Hem te beminnen en Hem trouw te dienen. Dat kunnen we echter alleen met behulp van zijn genade!” 

“Verlies de moed niet, vertrouw altijd op God!”