Tot en met 31 mei zijn alle Eucharistievieringen op de doordeweekse dagen en op zaterdag en zondag in de Apostelkerk afgelast.

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag afge­last, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afge­last

Tot en met 31 mei zijn alle Eucharistievieringen op de doordeweekse dagen en op zaterdag en zondag in de Apostelkerk afgelast.

Op de donderdag is de Apostelkerk vanaf ’s morgens 08.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur open voor Eucharistische Aanbidding.

Gebed

Ten slotte vragen de bis­schop­pen de pa­ro­chie, hun pas­to­rale kader en de gelo­vi­gen om onderstaand gebed te bid­den:

God, toevlucht in onze nood,  kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroos­ting in ziekte en lij­den. Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig nu wij allen de gevolgen onder­vin­den van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hendie dit virus hebben opgelopen, Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing. Wij bid­den voor hen  die aan de gevolgen van dit virus zijn overle­den,  dat zij bij U geborgen mogen zijn.Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur, dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt en dienste van heel de samen­le­ving.Doe ons beseffen  hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt  nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid. Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed om voorspraak van Maria:

Hemelse Vader, nu het Corona­vi­rus zich verspreidt wor­den we ons nog meer bewust van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan; zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den, is dat eigen­lijk helemaal niet; we zijn geen baas over ons leven of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken. Geef, Heer, dat deze onzekere situatie  ons mag helpen om te groeien in ver­trouwen op U en om ons meer bewust te wor­den dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen. Geef dat de onzeker­heid van deze dagen in ons zal bewerken  dat we meer stil staan bij het lot van zoveel mensen in deze wereld voor wie de toe­komst altijd al onzeker was en die leven in gebrek en nood: de vluch­te­lingen,  mensen in oorlogs­ge­bie­den, allen die in honger, armoede en nood verkeren. Moge deze epidemie ons daardoor geven  minder ik-gericht te zijn, minder indi­vi­dua­lis­tisch en ons hart meer openen voor al die andere mensen in de wereld die zoveel slechter af zijn. Moge de ver­bon­den­heid  van mensen met elkaar wor­den versterkt. Zegen en bescherm, goede God, al degenen die zich inzetten  voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus: de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn en allen die in de pas­to­rale zorg  voor zieken en ouderen zorg dragen. Sta met Uw zegen bij  wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren of door bestuur­lijke maat­regelen  de risico’s beperken: verlicht hun geest, verwarm hun hart, zegen hun inzet! Zegen en bescherm ook alle zieken en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven zolang nog niet voldoende zeker is of zij het virus bij zich dragen. Geef dat de pa­tiën­ten goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den. Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Vrouwe van alle volkeren en Moeder van alle mensen, zegen ons allen, bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers en poli­tiek verant­woor­de­lijken: bid voor hen allen bij uw God­de­lijke Zoon!